گناباد

گناباد -


حدیث سعیدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6346
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان
رضا طاهریان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مجید یوسفی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
ساجده اگاه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه سبزکار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه یعقوبی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4739
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه باقرنیا بیلندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا نظرزاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حنانه داوری نژاد
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
محمودیه
سجاد شریفی مند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
نرگس محرابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین علی زاده ریابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهدیه پاکروان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
محمودیه
امیررضا قاینی روچی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
راضیه رشادتی پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
محمودیه
امیررضا توسلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سجاد عبدالهی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهدی اسماعیلی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر تقوی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مسعود رضائی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نرگس میری شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
محمودیه
امیر جواد ذبیحی خیبری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6611
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل زنگویی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
محمد حسن عبادی روشناوند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل میر محرابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فریبا لشکری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
محمودیه
پری ناز قوامی یونسی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
محمودیه
ابوالفضل اخلاقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
امینه رجب نژاد شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سبا جمعه
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
محسن محمد پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی سعیدی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
احسان اصغری نوقابی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
مهناز دادپور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
بهاره زارع حسینی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
محمودیه
الیاس دهقان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
علی طاهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه شقاقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6624
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا رازقی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
حمیدرضا کاظمی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امین اسماعیل پور
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدصالح آخوندی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
سیدمحمدحسین سجادی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طاها تقوی مند
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه علیزاده
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 8:28:16 AM
Menu