فريمان

فريمان -


مرضیه نصیری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان
وحید قدیری سردشت
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سلمان مرادی بعد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
سجاد پاکدامن نسری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
حضرت قائم
میترا باهمت اصل
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4623
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
ابن یمین
مبینا فیضی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدرضا ایزدی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
حضرت قائم
مبینا عاشوری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
ابن یمین
حسین براتی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
حضرت قائم
مریم الهی دخت فریمان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
ابن یمین
نگار احترامی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ابن یمین
زهرا تموک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ابن یمین
ابوالفضل نگهبان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حضرت قائم
امیرحسین راستین
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
حضرت قائم
فاطمه مقدر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین پاسبان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیر حسین غلامی استخر
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت قائم
محدثه گلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ابن یمین
معصومه حسن زاده لاله
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ابن یمین
یونس کاری مقدم فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت قائم
حانیه عباسی رخنه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدعرفان آبیلی نژاد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت قائم
ابوالفضل جواهری فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ساجده خلیق
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه یزدانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابن یمین
الهه گندم کار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابن یمین
پوریا دست افشان جو
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت قائم
محمدرضا روشن دل
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت قائم
حدیث دل آرامی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ابن یمین
محمدامین غلامی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
محمد بیل زن سفیدسنگ
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت قائم
محمدحسام یوسف نژاد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
حسین صاحبی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت قائم
عادله علیرضایی مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
کوروش کابلی رحیم بیگی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
حضرت قائم
الهه غلامی گردونک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
ابن یمین
زهرا قربانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
ابن یمین
نرگس شرفی ثمبا
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
ابن یمین
مهدی قادری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
 
نمونه دولتي
حضرت قائم
6/2/2023 8:26:40 AM
Menu