كاشمر

كاشمر -


عطیه جمالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مبینا غفوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه آمنه
محمدرضا قاسمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه سادات حسینی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه آمنه
یاسمن صانعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه آمنه
محمدمهدی جعفری طرقی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده زهرا شبانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه ایمان
محمدرضا یعقوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدحسین یعقوبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
حدیث اکبری مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش نجومی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه ایمان
نرگس رسائی جابوز
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه آمنه
مهدی جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
نیما سیفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
الهه حشمتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه حیاتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
رضا رجب پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهید غفوری
علیرضا صدرائی فر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده فاطمه سلیمانی ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سجاد مومنی فر
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سیده زهرا سلیمانی ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ایمان
ابوالفضل جعفری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید غفوری
مهدی سیدحسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
علیرضا نوروزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
غزل بذری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ایمان
علیرضا معصومی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
مریم جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
متینه جلالی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس نیازی ایور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ایمان
شهریار مهدی زاده
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر قویدل
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی ترابی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهناز رمضانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سعیده علیخانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ایمان
سعید عبدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدنوید حیدریان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی روحی مقدم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سحر یوسفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه آمنه
امیرعلی شجعی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید غفوری
سیدامیرعلی حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیما تیموری راد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهشاد قدیری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه بهزادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل افروز
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهدی مرجانی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمد محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
امیرحسین نیک پور
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مصطفی امینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
سیدسعید حسینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4236
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید غفوری
سوگند محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ایمان
بیتا علی آبادی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی فیضی عارفی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
مهلا رفعتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فضیلت
مریم عصمتی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه آمنه
امیرحسین پوررمضان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید غفوری
سیدسهیل توحیدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
بهنام محبوبیان
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
محمدامین شیرمحمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
مجتبی کرمانی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید غفوری
کوروش میرزائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید غفوری
علی اکبر محمودی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید غفوری
علی امینی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید غفوری
مصطفی مرتضوی بنده قرائی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
بهاره مظلوم
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ایمان
امیرحسین احمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سیده فاطمه موسوی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زارع ایوری
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمجید حسینی هدک
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید غفوری
گلنار معمار
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ایمان
مریم ابوطالبی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ایمان
زهرا بیرجندی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمد کفاش
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
ریحانه سبزه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
رضوانه سبزه
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
حسین دانشمند
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهید غفوری
امیرعلی کریمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهید غفوری
حمید علی محمدی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید غفوری
ایمان نعیمی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید غفوری
بهاره گلستانی خلیل آباد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ایمان
آرمان بهرامی ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
عرفان بهرامی ترشیزی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
کوثر توحیدی نیا
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ایمان
عرفان صادقی فرگی
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
آیت اله خامنه ای
سعید شرافتی راد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد کربلائی نژاد
نهم - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/3/2023 10:44:29 AM
Menu