سبزوار

سبزوار -


شادی بخشی مقدم
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان
نیما زارعی ثانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا زرقانی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
شهید بهشتی
حمید قز ی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
شهید بهشتی
محسن رفیعی ازاد
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه صالحی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
حدیثه قنبری
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
علی ترشیزی برگویی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی
پگاه طبسی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده فاطمه زهرا حسینی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین احمدی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
مجتبی روکی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدسامان کرابی
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسن رسولی زاده
نهم - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/2/2023 7:54:12 AM
Menu