قوچان

قوچان -


بهار وحدت
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین کدخدا
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
شهید بهشتی
سجاد روح بخش
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی پیل تن
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین قویدل
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدجواد فخرایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارا نداف
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد تحقیقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
فرناز جوانبخت
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهلا قنبرزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زکیه اکبری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجعفر اکبرنیا
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
احمدعلی جنتی سراب
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین محبی پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا حاجی پیرفرخانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علی ساعدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
ریحانه حسین زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه برزگر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آرزو ناطق
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه محمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل فرهادزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
ریحانه عیدی مقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مریم صدیق
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حق پناه
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمدعرفان حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمسعود برسلانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهرگان سجادپور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
سرور قنبرزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا مفرد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
سینا غلامعلی قیطاقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین الیاسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدیه قانعی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن ذکائی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 2:48:07 PM
Menu