دهدشت

دهدشت -


میثم باقری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی رضا بازی بناری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی ثنایی پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شیما افراشته
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهسا خاجوی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شبنم ماداش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مائده
ساغر تقوی آتشگاه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مائده
حسین اپرا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
شهیدثانی
کوروش پاک نیا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
یلدا شهابی فرد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمدمهدی بالوایه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهیدثانی
نگین نیک اقبال
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سینا صیادی نیک
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهیدثانی
سعید صفری پور
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهیدثانی
مهربد عزیزی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهیدثانی
اشکان پرفروغ
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهیدثانی
آرمین شجاعی زاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
نیکی باقری فرد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مائده
محمد برمال
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
زهرا برومند
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیرحسین داوودنژاد
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمد جلیلی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیرحسین آموزگاران
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شادمهر جان فزا
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
آرین چالش
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهیدثانی
سینا دوروزین
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهیدثانی
سیتا منصورزاده
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مائده
امیرحسین پرماه
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهیدثانی
سامان علوی اصل
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهیدثانی
سجاده مرزبان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مائده
حسین روئینیان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهیدثانی
فرشید چمانی
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهیدثانی
فاضل بهروز
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
شایان مهرجو
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهیدثانی
سیدامیررضا پرهیزگاری
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهیدثانی
علی جهان
نهم - دهدشت
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهیدثانی
6/9/2023 7:31:19 AM
Menu