الوند

الوند -


محمدرضا عیسی پور خسادان
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
اقمشه
فاطمه حیدری آینه ده
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نگین نصرتی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن اکبری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهسا اسدی غنچه
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهرزاد نصری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه جعفری
آلما ارشادی پور
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ویدا سائنی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ریحانه نصیری
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
6/2/2023 8:17:23 AM
Menu