قزوين

قزوين -


امیرحسین امینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
شهید بابائی
زهرا سمساریانها
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
حسین مافی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بابائی
علی دوست محمدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بابائی
سارینا صانعی پور
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مریم خانلری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حسینخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
صديقه كبري
سیده فائزه جوادی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین باباگیلک
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
صديقه كبري
سارا فارسی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه چگینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمذعرفان اله یاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه جعفری
تارا ترابیان رحمانی فرد
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پگاه
ملیکا قاسمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پگاه
ساجده نجفی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
احمدرضا گیلک
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بابائی
ارشک مصلحی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بابائی
آیدا پیرایش
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پگاه
ستایش السادات موسوی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سورنا عالیشاه
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بابائی
حانیه اصانلو
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
صديقه كبري
محمدمعراج حسامی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
علامه جعفری
الینا جمشیدبیگی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
صديقه كبري
فاطمه واحدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
صديقه كبري
آناهیتا سرخوش افشار
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
شمیم غلامپور اقدمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
فرزانگان
سروش پورسلیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
تيزهوشان
شهید بابائی
سپهر پورسلیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
شهید بابائی
پرهام ابراهیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
تيزهوشان
شهید بابائی
متینا شایسته نیا
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
پگاه
محمدرضا مشعوف
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
علامه جعفری
مهدی یار زندی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
 
تيزهوشان
شهید بابائی
نازنین مساکینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
پگاه
فاطمه میرزاحسینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
پگاه
6/2/2023 8:14:59 AM
Menu