اشکذر

اشکذر -


علیرضا رحیمی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
مجتبی گل محمدی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
فرزانه دهقانی اشکذری
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
نگار رفبعی
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
محدثه دهقانی اشکذری
نهم - اشکذر
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
6/2/2023 9:01:48 AM
Menu