اردكان

اردكان -


سارا رجبی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
گل محمدی
عرفان اشرفیان شریف زاده اردکا
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
فاطمه رشیدی احمدآبادی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گل محمدی
محمدامیر برقی اردکانی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
مهدیه سرسنگی علی آباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه برخورداری احمدآباد
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه جعفریان
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
گل محمدی
نفیسه السادات امام حسنی
نهم - اردكان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شاکر
6/2/2023 8:46:23 AM
Menu