زارچ

زارچ -


علی مهری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل وکیلی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
سیدمهدی سیدعلی زاده
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
یوسف کریمی
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
محمدجواد بابایی زارچ
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
علی محمد انتظاری
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
سیدمحمدحسین حسینی زارچ
نهم - زارچ
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
6/2/2023 8:44:22 AM
Menu