ميبد

ميبد -


سعید دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
محمدحسین خامسی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
مریم زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شاکر
فاطمه محمدی احمدآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شاکر
محمدعلی آقائی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
فاطمه مشایخ میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شاکر
سارا افخمی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شاکر
ابوالفضل زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی کارگر شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
فاطمه خرسند
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه صالح
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شاکر
امیرمحمد امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
جمال خود
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
حمیدرضا خواجه محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
امیرمحمد نیلی اردکانی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
محمدعلی کارگر شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
سینا زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیدرحیمی فر
محمدصالح کارگر شورکی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
شهرزاد تقی زاده فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شاکر
عارفه اسلامی پور
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
گل محمدی
فرناز جلال زاده فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شاکر
6/4/2023 8:51:16 PM
Menu