بهار

بهار -


شیوا زارعی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
حجاب
صبا وحدتی کمال
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حجاب
محدثه شاهوندی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان1
سیده فاطمه سادات
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آمنه
حسین جهاندیده
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام موسی کاظم (ع)
فاطمه عباسی نصرت
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
فاطمه قنبری سجا
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین
هانیه اسدی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حجه فروش
امیر علی قنبری
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام موسی کاظم (ع)
مهدیه عباسی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
علی شهبازی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
6/9/2023 8:39:08 AM
Menu