اسدآباد

اسدآباد -


آرمیتا صابری
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان1
امیر رضا پاشائی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی1
سمیه باقری
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
زهرا نجفی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
سینا عافیتی طلوع
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلی 2
6/2/2023 8:59:56 AM
Menu