مامونيه / زرنديه

مامونيه / زرنديه -


حنانه دهقانی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :93
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا افرادی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4350
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
زهرا سادات اطهاری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
مریم شمس زرندی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4344
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
سیده سپیده موسوی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
نرگس مبصری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
مهدیسا مبصری
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
زهرا گودرزی
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
نرگس سلمانیان
نهم - مامونيه / زرنديه
میانگین تراز کانونی: 4229
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پیامبر اعظم(ص)
6/9/2023 7:01:56 AM
Menu