ساوه

ساوه -


نازنین سرخیل
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
فرزانگان
حمیدرضا امیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
حسین مداح
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 5 سال از دهم شبکه و نرم‌افزار رايانه
تعداد آزمون :87
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
مریم صفویه
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان
آرش دنیوی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی .
هانیه قاسمی مدانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا توسلی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین صفری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی .
ابوالفضل میرگلوبیات
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
علامه حلی .
امیرحسین عرفان فر
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
علامه حلی .
شایان شاملو
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
علامه حلی .
حسین بازدید
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی .
علیرضا اسدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
علامه حلی .
پوریا لطیف
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
علی امیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
علامه حلی .
زهرا زیادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
آوا
فاطمه زیادی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
آوا
وهاب حبیبی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
علی ابن ابیطالب
علی فلکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
علامه حلی .
فاطمه اکرامی دورباش
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین خاکباز
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
علامه حلی .
ثمین بیاتی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا مومنی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
علامه حلی .
محمود رحیمی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
علامه حلی .
کوثر السادات میری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
آوا
مهدیه صریحی احد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسلامی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
نیما اکبرزاده
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی .
هستی خانکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین نوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
بنیامین کریمی نوری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علی ابن ابیطالب
سیده آفرینش هاشمی نژاد
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد فدایی ملت
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
پوریا اسماعیلی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی .
پوریا محمدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی .
زهرا احدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حسن اسکندری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی .
مهدی آقانظری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی .
محمدصالح رهنما
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی .
غزاله توکلی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا اذانی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی .
محدثه شیرینی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مجیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علی ابن ابیطالب
علی مجدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
هنرستان پروفسور حسابی
محمد حسین اصغری
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلی .
زهرا عمیدی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا پورشفقی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
آوا
شایان الهویرنلو
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
علامه حلی .
پرهام صدیقی پاشاکی
نهم - ساوه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
علامه حلی .
6/2/2023 9:18:03 AM
Menu