كامياران

كامياران -


هلیا گرگانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
هستی پرویزی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 3746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
طنین شکری
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
پریا صادقی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
پریا قربانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4466
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
سروش محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
آرینا فریدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
6/4/2023 10:06:33 PM
Menu