بانه

بانه -


پرستو طالبی خیبری
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
فرزانگان
مینو محمدی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نیایش
سارو محمدی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
زانست
6/2/2023 9:50:47 AM
Menu