قروه

قروه -


محمدرضا صفائی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
احمدی روشن
ژینا کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 7027
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
فرزانگان
آرین سلطانی فعله گری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
احمدی روشن
حمید رضا محمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مبینا فرهنگیان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کرمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
علی اوسطی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
احمدی روشن
میلاد معتمدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
احمدی روشن
امیر حسین زارعی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
احمدی روشن
مهدی مقیمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مبینا اوسطی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه عبدی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آی لار ضیائی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی کاکه جانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
احمدی روشن
معصومه کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
غزل نیک بین
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
علی محمد مالکی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
6/4/2023 9:53:53 PM
Menu