مريوان

مريوان -


اسرا قطبی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
شایستگان
ژوان هوشیاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
شایستگان
آریا الیاسی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6526
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فرزانگان
احمد رستمیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
سروش قادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا شوکتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
فرزانگان
شاهد صفری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فرزانگان
شقایق ملکی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شایستگان
آریا حیدری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدسامان درخشانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا محمودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شایستگان
طهورا معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
ژینا احمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
ناریا یعقوبی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شایستگان
مرشد ادوای
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
ناریا انصاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شایستگان
ارشیا حسن زاده
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
6/4/2023 9:45:14 PM
Menu