سنندج

سنندج -


نیما حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
رضا ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آراس معزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
شکیب قادری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
معین نوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
یاسین ساعدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
پوریا زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهرداد ابراهیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سمیرا احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه1
سیده رویا نبوی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
سارو خسروی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
آروین حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
سیده آرینا پیرخضرانیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
مبین نصیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
روژین دروگر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه1
اهون رستمی محمد اباد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
کامیار غفاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
متین کنعانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
اسرا گنجی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
نوید علی زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
اهون کرمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
نازیلا امینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
نیما یادگار
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
آرتین کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدآروین مجیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
ماردین پرکالیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آذین اسدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه1
محمد رضا حیدری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مبین حبیبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پدرام اسلام پناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
سینا اسلام پناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریان محمدی عیسی آباد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
سیدپارسا شیخ احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نزلا کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیان خانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
آیدا اسلامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
مونا شکری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
کیانوش رحیم زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مبین سیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
شاهین محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
سارا الهی منش
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
پری ناز محمدی عیسی آباد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
محمدکیان حاجی ویسه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمدآریان ذهنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پارسا رنجگری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پارسا پیرویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
رهام ذکری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
دیاکو شاملو
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مهیار محمدی خانقاه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
یکتا ملکی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
مهدی حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
اسراء زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ناهید فدایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
الناز رحیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
سیده آیرین فهری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سهند انصاریار
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمدماردین دست باز
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدامیر مجیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمدآرتیما مفرح
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
بهشاد زمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
لاوین مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
دلوان گلالی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر عبدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
پارسا بابان زاده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
نیما امیری حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سعید حیاتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
محمد صفا سمایله
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آرین وفایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سام کارگریان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4325
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
ژونا صدیقی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه1
رزا نوبری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
علی سورسوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سیدکیان هاشمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کیمیا نیلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث قراباغی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه1
امیررضا اکبری کریم آبادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پارسا مولودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اسرا شریف پور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4257
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
برژین نظری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سید بهنام رضوی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیدبهشتی ناحیه یک
یونس حسنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
امید امینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
آرین احمدی نیاز
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پارسا احمدی نیاز
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مبین مجیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
ثنا محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
کیان حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
محمدامیر آزادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
رزا قریبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
6/4/2023 9:41:24 PM
Menu