كلاله

كلاله -


حلیمه بارانی قیمتی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :128
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
الهه احمدی موسی آباد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
عرفان سارانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
معراج قربانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
علی بهنام راد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
عبدالعلیم پولادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4071
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
محمدصادق آوردین
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
محمداقبال شروزاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
رضوان تجدد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
سارا ارازیان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
حنیف مخدوم زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
مهدیه اکبری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
مهران کندلی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
امیرحسین آزادمهر
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
ساجده میرزائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
آیدا ایشانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محسن امان نفس
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
محمدابراهیم اتحادیه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
یاشار مرادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
مائده بشکول
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
رومیصا قربانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
امیرعلی محمدزاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4637
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
آصف شیخی زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
یاسمن کریمی بی حصار
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
سمیه ساری پور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
رادین عطائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
علیرضا سجادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام محمد باقر(ع)
سها نظری خواجه
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محمدمهدی عبداللهی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/9/2023 9:23:41 AM
Menu