مينودشت

مينودشت -


حسین جعفری نژاد
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سودابه جامکی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
مهدی مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدی سقائی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدجواد سراوانی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
الهه زرین
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نفیسه پورکریم
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
فریبرز طوسی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدمهدی جهان تیغ
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
امیرمحمد پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدمهدی ساسانی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا شاملو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
علی قره سو فلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد بدیع میزبان
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
یاسین شهمرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
آرین مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
زهرا بشارتلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
مهدی بشارتلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
رضا هلاکو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
علی لگزایی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
مهدی خواجه
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمدرضا اسلامی راد
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
حسین ممشلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
محمد گرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
هانیه صادقی زاده
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قزلسفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
نرجس سادات حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
محمد مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4207
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه مرادی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه دولتی مطهره
6/9/2023 7:09:03 AM
Menu