آزادشهر

آزادشهر -


فرهاد سعیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
زهرا منصوری رضی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ساره بای
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل مجاهدی راد
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعلی پودینه
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
مهدی بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه غفاری توران
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال دوازدهم انساني
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نگین عرب عامری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه گنجی وطن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی اکبر نوری قره تکن
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
محمدجواد گلچین
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
امیرحسین بهزادی نژاد
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
تانیا علی محمدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 4:59:36 PM
Menu