علي آبادكتول

علي آبادكتول -


نگار غننی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
فرزانگان
معین شبیهی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیر مظفری
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
بهاره علی آبادی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
محمدمهدی سوخت سرائی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرمحمد مزیدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدرضا حاجیلری
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه مزیدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
اسماء کیخا
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مهدی انتشاری
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه خلیلی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
مینا اشرفی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
زهرا کروژده
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
امیرعباس سوسرایی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
بنیامین قریشی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نازنین نیک نیا
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 3905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
لیلا مهدوی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
فاطمه زهرا برزگر
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
6/2/2023 10:00:30 AM
Menu