گراب

گراب -


نسیم موسیوند
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پردیس
امیرحسین اکبری
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دانش
مریم کوشکی
نهم - گراب
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 9:09:50 AM
Menu