فيروزآباد

فيروزآباد -


هانیه حسنوندی
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نور
مریم معنوی
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محیا الماس پور
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نور
رضا ندری
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
5/29/2023 2:29:56 AM
Menu