نورآباد

نورآباد -


سینا قاسمی سرابی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ذکریای رازی
ثناء زارعیان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ذکریای رازی
امیر حسین غلامی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ذکریای رازی
پویان کرمی
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ذکریای رازی
محمدرسول زارعیان
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ذکریای رازی
میثم غلام پور
نهم - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
ذکریای رازی
6/9/2023 7:44:31 AM
Menu