كوهدشت

كوهدشت -


امین کوشکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
شهید بهشتی
کسری امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
امام علی
امیررضا ملایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهید بهشتی
پانیذ درویش پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
راحیل مستی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان سپهوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
امام علی
محمدصدیق مرادی کیان
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیانا قدم پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6468
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی محمدی نژاد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
امام علی
آرمیتا گراوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا رشنو
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه ولی پوریان
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
عفت
نیما گراوندی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدامین کوشکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام علی
امیررضا امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امین امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا علیزاده
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا ولی پوری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام علی
هومن جعفر پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
تارا نوری زاده
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین یوسف زاده
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام علی
راشین غلامی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سید امیرحسین حسینی پاک
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
سینا ستاری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
علیرضا بازوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام علی
مهتاب درویشی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا ولی پوری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه آزادبخت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر ستاری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام علی
نرگس محمدی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سید فرید نیکزاد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام علی
پژمان باقری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام علی
زهرا ذاکری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین اسدپور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام علی
فاطمه عبدی پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفت
رادمان امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
کوثر مرادی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
ارشیا حسن زاده
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام علی
علیرضا حیدری فرد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام علی
امیرمهدی آزادبخت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام علی
ثنا آزادبخت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
حسین جمعه پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدکیان حیدری فرد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام علی
فاطمه طرهانی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا نظری پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارشیا طرهانی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدامین خوشناموند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدیه آزادبخت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا احمدپور فاضلی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 3906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
عفت
امیرحسین زندی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام علی
6/9/2023 7:40:01 AM
Menu