بروجرد

بروجرد -


مهدی امیدی فیروزآبادی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
باقرالعلوم
نیوشا پیریایی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مانیا کریم پور
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
علی مقدسی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین پاپی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهرزاد خدادادیان
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
یونس میرزایی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه فتاحی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین یاراحمدی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا سوری نژاد
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
باقرالعلوم
مهرزاد زندوکیلی
نهم - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
باقرالعلوم
6/2/2023 8:08:18 AM
Menu