عنبرآباد

عنبرآباد -


سبحان کریمی راد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
باقرالعلوم
حمیدرضا کاظمی فر
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3947
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
مهرداد خسروی نیا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
باقرالعلوم
محدثه سهرابی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ابوالفضل خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4183
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شهید ایرانمنش
محمد محمدی سلیمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4127
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدرسول میرشکاری رودفرق
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
باقرالعلوم
ام البنین رئیسی هاشم ابادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4140
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
آیدا بی باک
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4166
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
مهرشاد سرگل زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
باقرالعلوم
سمانه امیرشکاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
عبدالحسین بدخشان
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
باقرالعلوم
محمدعارف امیری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
کوثر احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
زهرا جرجندی نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
صبا جرجندی نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ندا سالاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ساره صفوی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
مریم توکلی جوزورک
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
امیرمهدی میرآبادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا قربانی نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
باقرالعلوم
ابوالفضل جهانشاهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
باقرالعلوم
بیتا ابراهیمی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3671
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
نیلوفر ساردوئی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4421
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
باقرالعلوم
زهرا امینی نژادروش
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
سعید جشاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مهدیه کریمی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدامین نجاتی پور
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
باقرالعلوم
6/4/2023 11:01:09 AM
Menu