جيرفت

جيرفت -


محمدصالح سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نیما مشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : 5 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
حامد امیری هنزا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3867
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضا امیری کچمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
سیدامیرحسین بهادر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین مولائی مقبلی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3877
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نعیم ده شیری پاریزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4087
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه عبدلی نسب گروهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه رستمی نژاد دولت اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حمیده امیری سرمشک
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3727
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علیرضا مصطفوی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
محمدرسول کفاشی جلگه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3947
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضوان پورخاوش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ام البنین مظفری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه ابرار
طاها احمدی تنگانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رقیه برهمند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه ابرار
نگین اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه فلاح
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه ابرار
سارا احمدی راد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه سعیدی نژاد گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث سعیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه زهرا امیرمحمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حدیث بهروز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد امیری نیا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
نرجس امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6890
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امینه امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ملیکا مهنی پور نراب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه منظری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مجیر کوهستانی بهرآسمان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه انجم روز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه آینه شبه ناصری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امیرمهدی اسکندری گدار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدمعین رضاخانی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرعباس آذرآئین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه سرحدی امجز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ابرار
یاسمن یاغی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
معصومه پور حاجبی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علیرضا سیفی طرج
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیرحسین مرسلپور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
مهدی معافی فر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رقیه جبالبارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابرار
رقیه کمالی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ابوالفضل امیری دوماری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
یاسین سلیمانی هونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
محمدحسین ترکی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
فرسام مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6686
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
فاطیما ملائی دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ملیکا سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امیرمحمد مهنی علاءالدین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی
ادیب دلفاردی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی
رضا آزادمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
مهدیه رستمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ابوالفضل رفیعی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
هانیه اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا طاهری سروتمین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه زهرا کمالی باغراهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ابوالفضل گروهی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی
یزدان رئیسی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
فرناز شیروانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ابرار
حسین جبالبارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
علی فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
زهرا دهقان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمد سالاری بهرامی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
یاسمن اسکندری دامنه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه احمد یوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امین رضا صالحی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
زهرا شفیعی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ابرار
پردیس فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی سالاربارده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلی
رقیه صادقیان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مبینا مارزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ابرار
پویا ملائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی
6/4/2023 10:54:46 AM
Menu