گلستان

گلستان -


زهرا مدنی سوغانچی کوه
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
مهرایران
زهرا صادق زاده
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
کوثر چراغی گیلوایی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
فائزه قربانی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 5:01:50 PM
Menu