رباط كريم

رباط كريم -


ثنا علیزاده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن تمسکنی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا جعفری
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه ساده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا یحیی پور
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
امیر مهدی قنبری
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهیدرجایی
امیر محمد جعفری اتابک
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدرجایی
الهه اسدزاده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
الهام اسدزاده
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی عباسی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهیدرجایی
صفا قربانی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش طهرانی
نهم - رباط كريم
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 8:34:13 AM
Menu