شهر قدس

شهر قدس -


امید نوری سراسکان
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
ابوتراب
زهرا عسگری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نعمتی دمقی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مولود کعبه
وحید حبشی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
دارالفنون
آیلار شیرجنگ
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
علی غلامی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ابوتراب
امیرحسین سلیمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ابوتراب
حدیثه مهری احمدآباد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مولود کعبه
نرگس جهان تیغ
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مولود کعبه
مجتبی سارانی نژاد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ابوتراب
مرتضی سارانی نژاد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ابوتراب
مبینا کاهه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مولود کعبه
مائده مظفری شمس
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مولود کعبه
حلیا مولوی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محیا وارسته
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مولود کعبه
ریحانه حق نظری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مولود کعبه
آریا میکائیلی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابوتراب
زهرا شاه قلی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مولود کعبه
زهرا قره گزلوئی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مولود کعبه
مائده صالحی توپکانلو
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مولود کعبه
علی ارژنگی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ابوتراب
اشکان امیری جیرندهی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
ابوتراب
سوگند رستمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مولود کعبه
ساغر رستمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مولود کعبه
6/2/2023 8:33:30 AM
Menu