پاكدشت

پاكدشت -


امیر حسین گودرزی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
دبيرستان جابربن حيان
امیر مهدی بارانی حسین ابادی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
دبيرستان جابربن حيان
ثنا حسن زاده
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
دبيرستان شيخ مفيد
یونس سراقی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دبيرستان جابربن حيان
فاطمه زهرا عاقبت بخیر
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
دبيرستان شيخ مفيد
6/2/2023 8:31:11 AM
Menu