شهريار

شهريار -


آیدا رضاپور
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
نگین حق شناس
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
نیما رضائی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکترهشترودی
مهدی سلطانیان
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
دارالفنون
مریم سادات موسوی راد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4152
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
حمیدرضا زراعتی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکترهشترودی
امیرمهدی گلزاری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکترهشترودی
محمدرضا بافنده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون
محمدمعین خندان
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکترهشترودی
راضیه عبدالهی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
مهدیه بهمنی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه خانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
روژینا رجبی شیخی آبادی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مینو حیدری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
ثنا قاسمی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
هانیه بختیاری نوده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
مائده شجاعی زاده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
امیر قهرمانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکترهشترودی
امیرحسین عاشقیان
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکترهشترودی
محمدحسین اسمعیلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکترهشترودی
علی رهگذر
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکترهشترودی
آرمان منتظمی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکترهشترودی
تینا حنفی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا صابری فرد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد امینی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکترهشترودی
ساغر رسولی نهاد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
مبینا احمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
سروش اسحاقی جردوی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکترهشترودی
فاطمه مرادنژاد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
احمدرضا سپه وند
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکترهشترودی
عرشیا رستمی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکترهشترودی
پویا داور
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دارالفنون
سپیده ملکی نوجه دهی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
دنیا رسولی راد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 10:11:25 AM
Menu