صومعه سرا

صومعه سرا -


ماهک دلخوش
ششم دبستان - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا ارشدی کلور
ششم دبستان - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 4:45:18 AM
Menu