رشت

رشت -


محمدادیب اصغری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
میرزاکوچک
نارسیس زراعت طلب
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
مارینا محمدزاده میشامندانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6438
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
نیکو پورنصیری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
آرتینا مودب جلالی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی خیربین سیاهمزگی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
میرزاکوچک
محمدمهدی حسن زاده پسیخانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
میرزاکوچک
آتریسا ملک محمدی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
معراج ستاری راد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک
امیرمهدی جمال زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک
سپهر کردرستمی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
میرزاکوچک
سیدامیرالدین موسوی آزاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7097
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
میرزاکوچک
محمد رفعتی فرد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
میرزاکوچک
ساوا اکبری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس بخشی پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
دینا پورعلی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
الیا شادمانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمدسام گرشاسبی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
میرزاکوچک
پارسا یزدان ستا
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6944
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
میرزاکوچک
آران مسچی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
میرزاکوچک
امیرحسین آزمون
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
میرزاکوچک
حامد مهدی زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
میرزاکوچک
آوا جانی زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
نگین انصاری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین سادات ذکی پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
طنین واعظ زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6620
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ترنم نعیما
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
هیلا ورشاویان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آیرا پوراسماعیل
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7257
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا معصومی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آینا علی نیای
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مبینا واحدی واعظ
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6926
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مطهره مهدیزاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش مصدقی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7411
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا جعفری نژاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 7566
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه سادات سیدی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس موسی زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا عابدین پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
درسا قدرجانی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا قمری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
ستاره قلم آرا
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
بهار غیاثی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهرسا فخر حسینی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
بهار حیدری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سوگل مسلمی پور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
نورا نصیرپور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه بیرانوند
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه لطفی نژاد
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سنا کشاورز کرنق
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
دنیا داداشیان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
درسا شریفیان
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه وحیدی نیا
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سنا کشاورز
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
آوینا شرفی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6778
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کیوانفر
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سیده نرگس کریمی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سوگند عموپور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا سهرابی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6694
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مریم سادات قاسمی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
نگار حیدری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه محمدی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا قمری
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سیده محدثه حسینی مژدهی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا تندرو
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جمالی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا معصومی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا پورغلامی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
ساره مرادپور
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بکائی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
آوا یحیی زاده
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا مداحی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
نهال یاسمن دریایی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
آوا میره جینی
ششم دبستان - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 1:36:34 AM
Menu