بناب

بناب -


آیدین آگاهیان
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6562
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
علامه طباطبائی
امیرمحمد اسدی بناب
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
علامه طباطبائی
امیرمحمد برقی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
علامه طباطبائی
مهیار جعفری
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
علامه طباطبائی
امیرحسین دراک
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
علامه طباطبائی
سارا اروج زاده بنابی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
علی آذر بهرام
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6901
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
علامه طباطبائی
پوریا نوبخت
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
علامه طباطبائی
محمد فرجی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه طباطبائی
احسان بنابی چلقایی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه طباطبائی
ایلقار توحیدی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6729
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه طباطبائی
مبینا ابراهیمی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا قانع
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
حسان جسورپور بناب
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه طباطبائی
مهدی آذر
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه طباطبائی
آیسان نجف زاده
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش عزیزی فر
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه حمید پور بناب
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
صادق سهرابی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه طباطبائی
یاشار محبعلی زاده
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه طباطبائی
آیدا شوکتی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان سلیمی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه طباطبائی
امیر علی عفتی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبائی
5/28/2023 7:02:05 AM