اروميه

اروميه -


آیناز بابائی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محیا صمدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پارلا فرشینه عدل
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث حاتم زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حسین خوشنژاد
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
بنفشه سیستانی زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6564
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
روژینا بانه ای
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7183
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
پویا نقی پور
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ملیسا پورتقی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سانای محمدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6865
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آیاز محمدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ائل آی زنجانی میاندوآب
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آی سو منصوری مهر
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رزا طلوعی داراب
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
هیربد سلیمی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آیدین کاشف
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محدثه شزیفی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
رادین انتظار
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آنیل منصوری مهر
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه حمیدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا اسمعیلی مقدم
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6927
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مانی تمرزاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مهدی نظری
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیررضا محمدپور
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدپارسا مجیدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیرمهدی سعادتی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیرمهدی ملکی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
السای بهرنگ
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7317
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
امیر عبداللهی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
شایان سیدزاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
علی محمودی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
رضا محمودی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سارا شاه مرادی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سیدآرین خراسانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدعلی پورعلی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مه آرا سلطانخواه
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا رضا زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
دنیز فهیم فر
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا صمدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
پانیا سفیدیان
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پانیذ سفیدیان
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7178
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا عبدالعلی زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
حورا الهویردیزاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
آیلا برازش
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی مرادی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سلدا شجاع
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز مسعودی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7945
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل سلطان احمدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6591
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
شکیلا طالبی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش فولادی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ملیسا صمدی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
حسین ابراهیمی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مهدیس باقری
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
ترکان فیروزی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی همتی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
5/30/2023 9:41:47 PM
Menu