آبادان

آبادان -


نازی عیسی زاده دریس
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی عیسی زاده دریس
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ریحانه عبدالشاهی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
مبین ورمزیار
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارسا قنبری عدیوی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سید محمدامین موسوی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی پهلوان
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهیدبهشتی
عسل ناصری پبدنی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
الهه ابراهیمی معمره
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6830
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سیده ستایش ضیاء
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
احسان تحسینی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
بهراد فردامیری
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدی عوفی پور
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
آرش دریازاده
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
6/11/2023 1:35:15 AM
Menu