شوشتر

شوشتر -


زهرا ابول زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا نژاد زارعی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
عسل حسین وند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
رضا افشاری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قیصر امین پور
یکتا قربانی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا خراسانی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین سپهوندی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قیصر امین پور
ابوالفضل عبدالهی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
قیصر امین پور
مهزیار ترابی زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قیصر امین پور
آیسا منجزی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدا یاسینی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی عبدالهی کیا
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
قیصر امین پور
مطهره محقق
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نرجس پور محمدی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین فتح علی پور شوشتری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مریم گنج زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
بلال احمد پور داشلی برون
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
قیصر امین پور
امیر رضا حبیبیان
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
قیصر امین پور
ریحانه دربندی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مسعود رابحی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
قیصر امین پور
مهدی ترابی زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
قیصر امین پور
مبینا ترابی زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
رکسانا محسنی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
الهه نعمت زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
آیلین دالوند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فرناز شیاسی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا جوکار
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قیصر امین پور
احمد رضا صالحی فر
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قیصر امین پور
مریم نجف زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مجتبایی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
قیصر امین پور
غزل نوروزی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
آذین نوروزی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی بهادران
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
قیصر امین پور
یکتا مهدی پور
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
رضا دالوند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
قیصر امین پور
صفا بلال زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/6/2023 1:40:14 PM
Menu