فرديس

فرديس -


محمد هانی هدایتی
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شهید باهنر 2
دانیال عباس پور
ششم دبستان - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید باهنر 2
5/31/2023 1:36:08 PM
Menu