فردوس

فردوس -


امیرحسین ناصری
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6908
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
سید محمدرضا پارسای محبی
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد متین امینی
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمهدی جوادی
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر خاوند
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
هانیه رئیسی
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا تیموری
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیما رضائی برون
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمهدی یعقوبی
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدیه خلیل نیا
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا نوربخش
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
محمدعرفان بخشنده جوان
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/10/2023 7:50:39 AM
Menu