بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


آرمین مقبلی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فارابی
محمد رحمانیان
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فارابی
النا مرادی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ثامن الحجج
یاسمن مظفری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ثامن الحجج
ابوالفضل سرداری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فارابی
امیرعلی عباسی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فارابی
علی خسروانی شیری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فارابی
امیرصالح میرزائی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فارابی
فاطمه زهرا شریفی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
ثامن الحجج
فاطمه زهرا جابری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
ثامن الحجج
دینا روشن ضمیر
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ثامن الحجج
ژوبین گوارا
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فارابی
فاطمه بحری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
ثامن الحجج
6/9/2023 5:06:52 PM
Menu