خرمدره

خرمدره -


محمدمصطفی جلیلی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
یکتا عسگری
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 12:19:47 AM
Menu