ابهر

ابهر -


پرهام عسگری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آنیتا احدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ماهده عزیزی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سید علیرضا میرشفیعی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
علیرضا بهروزی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آرین کلانتری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سوگل صالحی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
میلاد نظری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
طاها محمدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آرشیدا امامی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
دینا آقامحمدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
پریا مولائی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آروین صادقی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
اهورا مرسلی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیرمحمد نوری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
یاسین محمودی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
6/6/2023 2:12:34 PM
Menu