پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


زهرا مهری بیگدیلو
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سما رستم نژاد تکله
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
گونای اطاعتی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آروین آقایاری
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا رونق
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمهدی گوزلی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
آروین فرهودی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/8/2023 2:53:24 PM
Menu