فارسان

فارسان -


نگار فاضلی
ششم دبستان - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
5/31/2023 1:36:56 PM
Menu